Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2012

mati092

...

Zupa nie jest dobrym sposobem komunikacji. Nie jest odpowiednią formą wyrażania uczuć, emocji, ekspresji i doszukiwania się co leży w zakamarkach Twojej duszy. To tylko kilka obrazków, które nic nie wniosą do Twojego życia. Na pewno go nie zmienią i nie uczynią lepszym. Co zostanie Ci z nich za kilka lat? A co minie bezpowrotnie?

June 16 2012

mati092
mati092
Reposted fromkahaluv kahaluv
mati092
Reposted fromtoosadtocry toosadtocry vialitka litka
mati092
mati092
3720 9888
mati092
7519 e59c
Reposted fromobliviate obliviate viadesignyourself designyourself
mati092
Wczoraj przy kolacji miałeś tak znudzoną minę, że pierwszy raz uprzytomniłam sobie, jak będziesz wyglądał, kiedy przestaniesz mnie kochać
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromaconcagua aconcagua viaarseniansodu arseniansodu
mati092
Reposted fromelegy elegy vianowherextohide nowherextohide
mati092
Wyjechać. Ręce wytrzeć o liście.
Cały kurz, tłuszcz miasta.
Wytrzeć o liście. Wyjechać.
Wyjechać natychmiast.

[...]

Wyjechać i się zbudzić w obcym mieście.
Koniec świata. Ludzie chodzą do góry
głowami. 
Szyldy nic nie znaczą.
Obcy język. Nie ma języka.

Ludzie niczego nie chcą ode mnie.
I nikt nic, nikt nic.

Stanąć w pełnym świetle.
Znaleźć pierwszą knajpę. 
Przejrzeć się w podłodze.
I nikt nic. Nikt nic. 
— M. Świetlicki, Franek Chrzonszcz
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viakahaluv kahaluv
mati092
mati092
mati092
Ty śpisz, a ja myślę.
Reposted froma-s a-s viakahaluv kahaluv
mati092
2412 90ac
mati092
8796 b5e4 500
Reposted fromowca owca viamarcimagschoki marcimagschoki
mati092
9492 c61b
mati092
mati092
mati092
Nikogo nigdy nie męczy miłość.
Męczy nas czekanie, słyszenie obietnic, przepraszanie i ranienie po raz kolejny.
— znalezione.
Reposted fromhope96 hope96 viamarcimagschoki marcimagschoki
mati092
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl